Op een stralende dag kwam de synode van de vGKN bijeen in Frieschepalen.

Broeder M. Claus uit Harkema ontving een preekconsent voor het kerkverband; zijn preekvoorstel ging over het Licht, Christus, volgen. Ook in het vervolg van de vergadering werd hier regelmatig naar verwezen en deze boodschap klonk ook door in de gezongen liederen.

Op de landelijke website www.vgkn.nl wordt ruimte gecreëerd om gezamenlijke gebedspunten met elkaar te delen.

Ds. K. Snijder uit Harkema heeft een boekje samengesteld n.a.v. een prekenserie over Nehemia, onder de titel ‘Bidden en Bouwen”. Dit boekje werd ter synode gepresenteerd en het eerste exemplaar aan Ds. Snijder overhandigd. De uitgave is te gebruiken voor leesdiensten en persoonlijke en/of gezamenlijke Bijbelstudie. Het is te verkrijgen voor € 1,50 bij de actuarius.

De groeiende oecumenische contacten hebben er onder andere toe geleid dat er een voorstel voor een oecumenisch akkoord met de NGK op de synodetafel lag. De synode stemde in met het dit akkoord zoals voorgesteld door de Commissie Contact en Samenspreking van de NGK en de deputaten Kerkelijke Samenwerking van de vGKN.

Daarnaast werd een videoboodschap opgenomen voor synode van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika (NGK-SA) die vanaf 4 oktober in Pretoria vergadert. Op deze wijze stelde de praeses Ds. Bijleveld de vGKN voor aan de synode van de Zuid-Afrikaanse zusterkerk. In haar vergadering spreekt zij over het Memorandum of Understanding tussen de beide kerken.

Er verscheen opnieuw een editie van het vGKNieuws met als thema ‘de eredienst’. Deze is ook via de landelijke website te downloaden.

De vGKN zijn dankbaar dat zij op deze wijze kerk van Jezus Christus mogen zijn.

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...