Kort verslag van de synodezitting van de vGKN, te Frieschepalen op zaterdag 3-10-2015

Br D.J. Hoekstra opende namens de ontvangende kerk van Frieschepalen-Siegerswoude de bijeenkomst. Hij las 1 Petrus 2:1-10: ‘geroepen om te verkondigen’. Hierna ging hij voor in gebed en zongen de aanwezigen Gez.481.
Na het appèl nominaal droeg hij het voorzitterschap over aan Ds K.J.Bijleveld.

De notulen werden ongewijzigd vastgesteld, met dank aan scriba en actuarius.

Het Jaarboekje 2015/6 is verschenen en te bestellen bij de actuarius. Het Jaarboekje zal in het vervolg altijd in het najaar zal verschijnen, omdat dan de nieuwste gegevens bekend zijn.

Op de website, www.vgkn.nl, is ruimte gemaakt voor gezamenlijke gebedspunten. De kerken werden opgeroepen om een contactpersoon hiervoor door te geven.

Ds Snijder ontving uit handen van de praeses het eerste exemplaar van zijn Bijbelstudieboekje ‘Bidden en Bouwen’, over Nehemia, naar aanleiding van in Harkema gehouden preken. Dit boekje is geschikt voor preeklezen (met nabespreking) en persoonlijke of gezamenlijke Bijbelstudie. Het is voor € 1,50 te verkrijgen bij de actuarius.

De vGK Harkema vroeg om verlening van preekconsent aan Br M.Claus. Na positief verlopen gesprekken met de deputaten ad examina diende Br Claus een preekvoorstel in over Joh.8:12-20.
Hij droeg een gedeelte hiervan voor, waarna deputaten en afgevaardigden hem enkele vragen stelden. Het deputaatschap adviseerde om Br Claus preekconsent te verlenen voor twee jaar voor het hele kerkverband en hem een mentor toe te wijzen. De synode nam dit advies van harte over. Br Claus ondertekende, na voorlezing, het ondertekeningsformulier voor preekconsenthouders; hierna ontving hij, wederom na voorlezing, zijn preekconsent. De praeses bood Br Claus en diens echtgenote de hartelijke geluk- en Zegenwensen van de synode aan.
Hierna werd Psalm 119:12 en 13 gezongen.

De afgevaardigden spraken over het belang van het Meldpunt seksueel misbruik. Er zullen vertrouwenspersonen worden aangesteld. Voor het protocol sluiten de vGKN aan bij het gezamenlijke protocol van CGK, GKv en NGK. Er werd op basis van de klachtenregelingen van deze drie kerkgenootschappen een klachtenregeling opgesteld voor de vGKN.

Quaestor Br J.Rienstra meldde dat de zaken i.v.m. de ANBI bijna geregeld zijn. Er komt voor de plaatselijke kerken een link op de landelijke website.
De cursus Bijbelkennis Oude Testament wordt dit jaar vanuit de vGKN op twee plaatsen gegeven: te Zevenhuizen en te Assen.
Voor 2016 wordt een tekort verwacht, maar dit is niet structureel.
Er werd gesproken over het evangelisatiewerk te Noordwijk ‘zingen naar de zondag’. Dit opbouwende werk zal op het landelijke collecterooster worden geplaatst.

Ds Maliepaard maakte een brochure over de plek van de Thora in het leven van Messias belijdende Joden en christenen; deze werd uitgedeeld.

Br Postma deelde mee dat het lastig is om contact te krijgen met de FaTEB. Hij vroeg om voorbede voor FaTeb, Bangui en Kameroun.

Na gebed en het zingen van Evangelische Liedbundel nr 37:1,5 en 8 was er tijdens de lunch gelegenheid voor ontmoeting voor de afgevaardigden en vele gasten. Daarna werd Gezang 379:1,5 en 6 gezongen en sprak de praeses een dankgebed uit.

De laatste ZvK-dienst voor de vGKN wordt op 15 november 2015 in Assen opgenomen (uitzending 22-11, 19.30 uur). Radio 5 is alleen nog digitaal te beluisteren; informatie via www.nporadio5.nl.

Hierna werd gesproken over de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG), die nu nog door de overheid wordt bekostigd. Wanneer alle in de kerk actieve vrijwilligers zo’n verklaring moeten hebben, wordt dat een enorme operatie die veel geld gaat kosten; het CIO onderhandelt met de overheid over de procedure.

De vGKN focussen in de oecumene op het contact met de NGK, omdat die praktisch gezien het dichtst bij de vGKN staan. Er lag een gezamenlijke verklaring voor van de Commissie Contact en Samenspreking (NGK) en deputaten Kerkelijke Samenwerking (vGKN) op de synodetafel. Dit Oecumenisch Akkoord werd met vreugde aanvaard.

De PKN nodigde enkele keren vertegenwoordigers van CGK, GKv, NGK en vGKN uit voor gesprek. Inmiddels is het een gezamenlijk initiatief, dat is omgedoopt tot ‘vijf kerken overleg’.
Br Bakker is met de PKN bezig met ontvlechting van de ledenadministraties. Zolang dit niet geregeld is kunnen ten onrechte als PKN-leden geregistreerden gebruik maken van de uitschrijfbrief die is opgesteld.

Er werd een videoboodschap opgenomen voor de synodevergadering van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid Afrika. Deze bespreekt het Memorandum Of Understanding dat al door de vGKN en het moderamen van de NGK-SA is aanvaard. In de videoboodschap komt de geestelijke verbondenheid tussen NGK-SA en vGKN tot uitdrukking.

Br Postma stelde opnieuw een vGKNieuws samen, met als thema de eredienst; de rijke gereformeerde traditie getuigt van Gods eer. Dit nummer is de downloaden op www.vgkn.nl.

In de vorige synodezitting stonden de aanwezigen rondom Ds Snijder, die een zware operatie moest ondergaan; zij zongen en baden hem Gods nabijheid en Zegen toe. Dit sterkte hem en de HERE heeft alles goed gemaakt. Inmiddels is hij weer voor 50% aan het werk. Ds Snijder dankte allen hartelijk voor het medeleven, de contacten, kaarten en gebeden. De praeses verwoordde de dankbaarheid van de vergadering en wenste Ds Snijder volledig herstel toe.

De volgende synodezitting werd vastgesteld op D.V. zaterdag 9 april 2016 om 9.30 uur te Noordwijk.

De praeses dankte gasten, deputaten en afgevaardigden hartelijk voor hun aanwezigheid en wenste hen wel thuis en een gezegende zondag. Als afsluiting werd Gezang 434:1,2 en 5 gezongen.

Nieuws

KORT VERSLAG VAN DE SLOTZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Boelenslaan op zaterdag 7 oktober 2023

Lees meer...