Agenda voor de najaarsvergadering van de synode van de vGKN op zaterdag 7 oktober 2023 om 9.30 uur te Boelenslaan


1. opening door de ontvangende kerk van Boelenslaan, met aansluitend groepsgesprekken
2. appèl nominaal
3. vaststelling van de agenda
4. wel en wee in de kerken
5. vaststelling van de notulen van de synodezitting d.d. 1-04-23
6. n.a.v. de notulen, voor zover niet elders geagendeerd:
  a. voorstellen voor een toerustingsbijeenkomst
  b. zaken rond de opgeheven kerk van Noordwijk
  c. Bijbelleesrooster voor de voorbereiding voor het Heilig Avondmaal
  d. besluitenlijst
7. Instructies uit de kerken:
Van de kerk van Boelenslaan: We hebben in de kerkenraadsvergadering gesproken over het beleidsplan en het
lijkt ons goed om daar met elkaar over te spreken. We hebben het voorstel om dat synodebreed te doen. Dan
kunnen we van elkaar leren en waar we tegen aan lopen zowel de wereldse zaken als de geluiden die we hebben uit
de gemeente.
8. Ingekomen/uitgegane post:
Ingekomen: Diversen Raad van Kerken Jaarboek HHK, Boelenslaan n.a.v. synodevergadering;
aankondiging cursus NT in Assen; aanbod Bijbelbox; nieuwsbrief CIS; EO over ‘representatie
protestantse stroming: veelkleurig geloven in beeld’.
Uitgegaan: bedankje HHK voor jaarboek; reactie aan EO; bericht aan Zr Borger dat er in 2023
geen Jaarboekje komt.
9. Verslagen:
  a. kerkvisitatie te Boornbergum-Kortehemmen  
  b. behandeling vraag Drs ten Napel door Deputaten ad Examina
10. Financiën, waaronder declaratie en vergoeding vGK-ruildiensten
Lunch; de kerk van Boelenslaan biedt u een lunch aan. Wilt u bij de actuarius opgeven
met hoeveel mensen u daarvan gebruik wilt maken?
11. Meldpunt Misbruik; bijeenkomst voor vertrouwenspersonen
12. Kerk en Israël; CIS
13. Zending en Evangelisatie: inventarisatie van de plaatselijke activiteiten
14. Oecumene:
  a. DKS
  b. COGG
  c. CIO
  d. CGK
  e. NseGK- verslag van de herenigingsbijeenkomst te Utrecht
  f. PKN
  g. overige
15. presentatie vGKNieuws
16. eventuele mededelingen
17. rondvraag
18. datum opening volgende synode. Voorstel: zaterdag 6 april te Noordwolde
19.Sluiting van de synode door de praeses

Nieuws

Kort verslag van de openingszitting van de synode van Noordwolde (2024-2025) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland, te Noordwolde op zaterdag 6 april 2024

Lees meer...

Agenda voor de openingszitting van de Synode van Noordwolde van de vGKN op zaterdag 6 april 2024, om 9.30 uur

Lees meer...