Kort verslag van de najaarszitting van de synode van Frieschepalen-Siegerswoude III (2018-2020) van de (voortgezette) Gereformeerde Kerken in Nederland

In de Ichthuskerk te Noordwijk op zaterdag 5 oktober 2019 

Namens de ontvangende kerk van Noordwijk heette Br L. van den Bosse afgevaardigden en gasten welkom in ‘het verre Noordwijk’. Hij las Jac. 2: 14-24 en 26: geloof en werken zijn een eenheid zijn. Geloof wordt vertaald in liefdewerk voor HERE en de naaste. Het geschenk van het geloof moet worden uitgepakt, waarna er iets mee moet worden gedaan. Dit is oefening in Godsvrucht, om geestelijk in conditie te blijven. De Heilige Geest spoort aan om aan het werk te gaan; zo mogen wij groeien in geloof. Hierna ging Br van den Bosse voor in gebed om de leiding van de Heilige Geest en om geestelijk eenheid.

Omdat het onmogelijk was om in ’t Trefpunt’, waar de kerk van Noordwijk haar diensten belegt, te vergaderen stelde de kerkenraad van de Gereformeerde Bond van Noordwijk haar kerkgebouw ter beschikking. Deze kerk beschikt over een prachtige akoestiek en een goed orgel, zodat met vreugde de lof van de HERE kon worden gezongen.

Br S. Algra zat de vergadering voor omdat Ds K.J. Bijleveld, de praeses van de synode, wegens ziekte afwezig was. 

Het bleek dat in de meeste kerken reden is voor dankbaarheid, al zijn er soms ook zorgen. 

Het Jaarboekje 2019/2020 is alleen bestemd voor intern gebruik in verband met de privacywetgeving.

In het voorjaar van 2020 wordt een ambtsdragersconferentie gehouden over ‘ambtsgeheim en zwijgplicht’: een Bijbels, actueel en praktisch onderwerp. 

De kerk van Harkema stuurde een instructie over de voorgenomen overgang, per 1 januari 2020, naar de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten. Hierover werd intensief gesproken, waarbij onder andere de pastorale zorg voor gemeenteleden die moeite hebben met dit besluit en voor de emeriti-predikanten aan de orde kwam. Mocht de gast-/proefperiode binnen de VEG niet bevallen, dan is de kerk van Harkema hartelijk welkom om terug te keren bij de vGKN. Er werden wederzijds goede woorden van dank voor de afgelopen jaren gesproken en voorbede werd toegezegd. De kerk van Harkema bood de vGKN het vGKN-spandoek aan dat een gemeentelid maakte.

De Zendingsdeputaten stelden een rapport op voor bezinning op de zendingstaak van de vGKN. Naar aanleiding daarvan werd in groepen inhoudelijk doorgesproken. Qua activiteiten zijn de meeste kerken gefocust op evangelisatie en qua collecten op zendingsdoelen in het buitenland. Er zijn veel activiteiten voor zo’n klein kerkverband. Op de vraag ‘is de genade en het verlossend werk van Jezus Christus de basis van elk van onze gemeenten?’ was het antwoord van allen volmondig ‘Ja!’ Ieder gemeentelid moet weten dat hij/zij persoonlijk deel heeft aan de zendingsopdracht. Het gebed voor onze omgeving verdient een plaats in iedere kerkdienst. Mensen ‘van ver’ staan voor onze deur; wij moeten proberen contact met hen te krijgen. 

Nadat is gesproken over het ‘wat en waarom’ van Zending en Evangelisatie, zal het de volgende keer gaan over het ‘hoe’. 

Er werd besloten dat de predikanten tijdens de vGK-ruildiensten ieder een aspect van het gebed behandelen. Dit voorstel werd positief ontvangen. Na deze diensten is er gelegenheid voor nabespreking. 

De kerk van Noordwijk voorzag ieder van een voortreffelijke lunch, waarbij afgevaardigden en gasten ruim de gelegenheid hadden om elkaar te ontmoeten.

In 2017 waren er bij het Meldpunt Misbruik drie grote ‘zaken’ die veel van de professionals en vrijwilligers en van de financiën van het Meldpunt vroegen. Het bestuur wil zorgen dat het Meldpunt een verantwoorde financiële reserve heeft om dergelijke situaties te kunnen opvangen, zodat de dienstverlening in dergelijke schrijnende situaties niet in de knel komt.

Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van de toerusting voor vertrouwenspersonen. De kerken raken meer overtuigd van het nut van preventie; de vertrouwenspersonen hebben hierbij een belangrijke rol. Het deputaatschap van de vGKN wil binnen afzienbare tijd weer een interne bijeenkomst organiseren voor de vertrouwenspersonen.

Ds Maliepaard is namens de vGKN betrokken bij het Centrum voor Israëlstudies (CIS) en bij het studieplatform dat dit samen met Haderech, de organisatie van Messiasbelijdende Joden, heeft opgezet. De resultaten van de inspirerende studies komen via internet beschikbaar.

Er werd uitvoerig gesproken over de wensen die er in de kerken leven ten aanzien van de oecumene. De vGKN willen de ontwikkelingen hierin nauwlettend en vooral biddend volgen. Het kerkverband moge klein en kwetsbaar zijn, maar het is ook sterk. 

In het verleden namen de vGKN deel aan Zendtijd voor Kerken. Er werd een uitnodiging ontvangen voor een gesprek met de Evangelische Omroep, waarin ZvK is opgegaan, over de wijze waarop deze omroep de kerken representeert. De afgevaardigden spraken uit dat zij zich niet vertegenwoordigd voelen door de EO en stelden te melden dat een gesprek alleen nut heeft wanneer de EO overweegt de koers te verleggen in de richting waar Zendtijd voor Kerken voor stond.

Het tweede vGKookboekje nieuwe stijl, met hoofdgerechten, werd gepresenteerd en met applaus begroet. De opbrengst ervan is voor de kerk van Noordwolde, die het bestemt voor de Stichting Mensenkinderen. Het hele bedrag à €5,- komt ten goede aan dit doel. Dit bedrag kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van het kerkverband, onder vermelding van ‘kookboekje Noordwolde’ en is te bestellen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ook verscheen er weer een vGKNieuws, met als thema heeft ‘… en het was zeer goed’, over de schepping. Naast diverse vaste rubrieken en allerlei andere lezenswaardigheden staat er een afscheidswoord van de kerk van Harkema in. Het is een fleurig geheel geworden. 

Er werd officieel afscheid genomen van Br G. H. Bakker. Namens de synode sprak de scriba hem en zijn vrouw toe. Br Bakker stond aan de wieg van de vGKN; meer dan 15 jaren heeft hij zich ingezet voor het kerkverband. Er zijn weinig functies die hij niet heeft vervuld. Hij verrichtte zijn taken met humor en wijsheid. Zijn kookkunsten werden, evenals zijn ervaring op vele andere gebieden, zeer gewaardeerd. Zijn echtgenote steunde hem in dit alles. De kerken zijn hen beiden dankbaar en wensen hen samen nog vele goede jaren onder de zegen van de HERE. Br Algra overhandigde Br Bakker een pen met inscriptie.

De volgende synodezitting werd vastgesteld op D.V zaterdag 4 april 2020 te Assen.

Br Algra dankte de kerk van Noordwijk voor de goede zorgen en riep op om te bidden voor elkaar en voor de oecumene, waarna hij voorging in dankgebed en voorbede.

Nadat de aanwezigen Gezang 291 hadden gezongen wenste Br Algra allen wel thuis en sluit de synodezitting.

 

Nieuws

KORT VERSLAG VAN DE SLOTZITTING VAN DE SYNODE VAN FRIESCHEPALEN-SIEGERSWOUDE IV (2022-2024) VAN DE (VOORTGEZETTE) GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND, te Boelenslaan op zaterdag 7 oktober 2023

Lees meer...